AVÍS LEGAL


Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, a continuació es mostren les següents dades: 

1. Vostè està visitant la pàgina web www.coop-pisunyer.com titularitat de DR. AGUSTI PI I SUNYER S.C.C.L. amb domicili social en C/ Josep Romañach Serrats Nº 9-17 (17480) GIRONA amb el CIF F17144403  inscrita en el Registre Mercantil de [província/localitat del Registre Mercantil] en el tom *xxxxxxxxxxxxxx Foli *xxxxxxx, Fulla *xxxxxxxxx, d'ara endavant EL TITULAR.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 972150778

Correu electrònic de contacte: residencia@coop-pisunyer.com   

Hostalatge web

    *xxxxxxxxxxxxxxxx

    *xxxxxxxxxxx

Telèfon: (*TELÈFON  HOSTALATGE)

Correu electrònic de contacte: (MAIL HOSTALATGE)

Usuaris

2. Les presents condicions (d'ara endavant Avís Legal) tenen com a finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L'accés i/o ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús ací reflectides. Les citades condicions seran aplicables independentment a les condicions generals de contractació, que si escau resulten d'obligat compliment.

Ús del portal

3. www.coop-pisunyer.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o les seves llicències a les que  l’usuari pot tenir-hi accés. 

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d'aportar  la informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.i. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-la per a:•Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. 

•Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptat contra els drets humans. 

•Provocar danys en els sistemes físics i lògics de DR. AGUSTI PI I SUNYER S.C.C.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

•Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

•No utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es continguin amb finalitats comercials, polítiques, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats. 

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o a la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació. 

Protecció de dades

4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

5. EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programar o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.Exclusió de garanties i responsabilitat

6. L'USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a)La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

b)La finalitat per a la qual la pàgina web serveix  als objectius de l’usuari.

c)La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.

d)L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys en el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.

e)L'accés fraudulent als continguts o serveis per part de tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que  terceres poguèssin realitzar.

f)L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l’usuari. EL TITULAR utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.

g)Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.

h)Els danys o perjudicis que es derivin  de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o d’altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l’usuari que els remiteix que és l'únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’usuari. 

Modificació d'aquest avís legal i durada

7. EL TITULAR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri adients per al seu portal, puguen canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que s’ofereixen a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.Enllaços

8. En el cas que en la www.coop-pisunyer.com  s'incloguessin enllaços o hipervíncles cap a d’altres llocs d'Internet. EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles i d’altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d'exclusió

9. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

Generalitats

10. EL TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

11. La relació entre EL TITULAR i L'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

Menors d'edat

12. www.coop-pisunyer.com dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 14 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran de, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, DR. AGUSTI PI I SUNYER S.C.C.L. no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se del incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.